ក្លិបបាល់ទាត់ខេត្តកំពង់ចាមពង្រឹងសមត្ថភាព បទពិសោធន៍បច្ចេកទេសបន្ថែមទៀតត្រៀមប្រកួតលីហ្គ

353