កម្ពុជា នឹងប្រកួតមិត្តភាពជាមួយ បង់ក្លាដែស ផ្សាយផ្ទាល់ដោយ BTV

413