លោក មាស ចាន់ណាថា ណាហ្កាវើលត្រៀមខ្លួនបាន 70% ហើយសម្រាប់ការប្រកួត AFC Cup

44