លោក សំ វ៉ាន់ដេត ថា អាស៊ីអឺរ៉ុប មានកង្វះខាតច្រើន សម្រាប់ការត្រៀមរដូវកាលថ្មី

117