កម្ពុជា​បង្ហាញ​ពីជំហរសេដ្ឋកិច្ច​ ក្នុង​តំបន់​ត្រី​កោណ ចំពោះ​ផលិត​ផល​សម្រេច​ដំណាំកៅស៊ូ

215