សភា​កម្ពុជា​នឹង​ធ្វើ​ជា​ម្ចាស់​ផ្ទះរៀ​បចំកិច្ចប្រ​ជុំប្រ​ចាំឆ្នាំ​​លើក​ទី២៧ ​នៃ​វេទិកាស​ភាអា​ស៊ី-​ប៉ាស៊ីហ្វិ​កនៅ​សៀម​រាប

159

ភ្នំពេញ៖ សភា​កម្ពុជា​នឹង​ធ្វើ​ជាម្ចាស់​ផ្ទះរៀ​បចំកិច្ច​ប្រជុំប្រចាំ​ឆ្នាំលើ​កទី២៧ ​នៃវេ​ទិកាសភា​អាស៊ី-​ប៉ាស៊ីហ្វិក​ ហៅកាត់​ថា ​APPF ​នៅ​ក្នុង​ខែមករា ​ឆ្នាំ​២០១៩ ​នៅលើ​ទឹក​ដី​អង្គរ ខេ​ត្តសៀម​រាប​។


APPF ​ជា​វេទិកាសភា​ដែល​មាន​សមាជិកចំ​នួន២៧​ប្រទេស ​វេទិកា​នេះ​តែង​តែជួ​បប្រ​ជុំគ្នានៅ​រៀងរាល់​ឆ្នាំ ដើម្បីជំ​រុញយន្តការ​សភា​ក្នុង​ការចូល​រួម​អភិវឌ្ឍន៍​តំបន់​ និង​ពិភពលោក​ដោយ​ចីរភាព ​ដោយ​សភា​ប្រទេសជា​សមាជិក​ផ្លាស់​វេន​គ្នា​រៀបចំ​។
ក្នុង​នាម​ជាសមា​ជិកវេទិកាស​ភានេះ​ សភាកម្ពុជា​បាន​ក្លាយជា​ប្រធាន​ប្តូរវេន​APPF បន្ត​ពីសភាប្រ​ទេសវៀតណាម ​តាំង​ពីខែ​មេសា ​ឆ្នាំ២០១៨​មក​ និង​ត្រូវ​ទទួលរៀប​ចំកិ​ច្ចប្រជុំប្រចាំ​ឆ្នាំវេ​ទិកានេះ ​ក្នុង​ខែមក​រាឆ្នាំ២០១៩​៕