ស្វាយរៀង​ ក្លាយជា​ក្រុម​មិន​ស្គាល់​ចាញ់​តែមួយ​គត់​ ក្រោយ​អង្គរ​ថាយហ្គឺរ ចាញ់ណាហ្គា ៤-០

581