សហព័ន្ធ​កីឡា​ប្រដាល់​គុនខ្មែរ​នឹង​មិន​ទទួល​ចំពោះ​មន្ត្រី​ដែល​មិន​ចូល​រួម​វគ្គ​បណ្ដុះបណ្ដាល​

595