ព្រឹត្តិការណ៍ប្រណាំង​យានយន្ត​អន្តរជាតិ​​នឹង​អាច​ទាក់ទាញ​កីឡាករ​ក្រៅ​ប្រទេស​បន្ថែម​នៅ​ឆ្នាំ​ក្រោយ​

606