១៧ឆ្នាំ​កន្លង​មក​នេះ​ កុមារ​កម្ពុជា​បាន​ទទួល​ពិនិត្យ​ជំងឺ​ និង​ការ​វះកាត់​មាត់ឆែប​ ជិត​១ម៉ឺន​នាក់​

314