ក្លិបបាល់ទាត់ខេត្តកំពង់ចាម នឹងយកស្តាតចាស់ជាទឹកដីរហូតដល់ចប់រដូវកាល ២០១៩

618