មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងបរិស្ថានចាត់ទុក Khmer Rally Raid 2019 ជាការផ្សព្វផ្សាយដ៏មានប្រសិទ្ធភាព

683