មានបក្ស​៦​ប៉ុណ្ណោះ ដែល​ចេញឃោសនា​រកសំឡេង​ឆ្នោត​នៃ​ការបោះឆ្នោត​ក្រុម​ប្រឹក្សា​

621