សង្គមស៊ីវិល និង​បក្ស​នយោបាយ​ថា​ ការឃោសនា​ដំណើរ​ការ​ដោយ​រលូន​ដែល​ជាសញ្ញា​ល្អ​សម្រាប់​ការបោះ​ឆ្នោត​ខាងមុខ

803