ក្រុម​អាជ្ញាធរចិន​ឲ្យ​ចិន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ចិន​ត្រៀម​តតាំង​រយៈ​ពេល​យូរ ខណៈ​សង្គ្រាម​ពាណិជ្ជក​ម្ម​អូសបន្លាយ

2224