ឆាយ វីរៈយុទ្ធ និងក្រុមរាំ ឡើង​យន្តហោះចេញទៅសម្ដែង​នៅ​ប្រទេស​កូរ៉េទាំងយប់ ព្រោះតែ..

226