ចំបាប់​ទទួល​បាន​ការឧបត្ថម្ភ​ខ្ទង់​ម៉ឺន​ដុល្លារ ដើម្បី​ពង្រឹង​ការហ្វឹកហាត់​កាន់​តែ​ល្អ​ប្រសើរ​

205