ក្រសួង​វប្បធម៌​គ្រោង​រៀបចំ​ពុទ្ធ​បដិមារជាង​ ៨០០អង្គ​ឲ្យ​ពលរដ្ឋ​គោរព​បូជា​នៅ​អភិរក្ស​ដ្ឋាន​អង្គរ

394