ពលរដ្ឋ​ជាង​ ៥ពាន់នាក់​នៅ​ខេត្ត​កំពង់​ស្ពឺ​ ទទួល​បាន​ការព្យាបាល​ឥតគិតថ្លៃ​

215