មាន សូនីតា​ យក​ផលិត​ផល​ច្នៃ​ពី​ក្រមា​ ទៅ​បង្អូត​ភ្នែក​បរទេស​នៅ​ប៉ារីស

165