ក្រុម​គោព្រៃកម្ពុជា មិន​ទាន់​ទទួលបាន​ជ័យជំនះ តែ​គ្រូ​បង្វឹក​ចាត់​ទុក​ជាចំណុច​ចាប់​ផ្ដើម​ដ៏ល្អ

201