សភា​ពាណិជ្ជកម្ម​​អឺរ៉ុប​​ប្រចាំ​កម្ពុជា​រំពឹង​ជួប​ជាមួយ​សហភាព​អឺរ៉ុប​ពីការព្យួរ​បណ្ដោះអាសន្ន​លើការអនុគ្រោះពន្ធ

270