និស្សិត​មហាវិទ្យាល័យ​សូនរូបម្នាក់​ សង់​ក្បាល​ដំរី​ពីដែក​អេតចាយ​ ដើម្បី​បញ្ចប់​សារណា​របស់ខ្លួន​

294