អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិ ផ្តោតលើតំបន់ការពារ មុននឹងវាយបកទៅក្រុមអង្គរថាយហ្គឺរ

84