គយចល័យ​តំបន់​៦ ស្ទាក់​ចាប់​ទំនិញ​ហាម​ឃាត់​បាន​ជាង​ ២០​តោន​ នាំ​ចូល​ពី​ប្រទេស​វៀតណាម​ តាម​ច្រក​ងម៉ឺនជ័យ

293