រាជរដ្ឋាភិបាល​នឹង​បន្ត​ដំឡើង​ប្រាក់​បៀវត្ស​ជូន​មន្ត្រី​រាជការ​នៅ​ឆ្នាំ​២០១៩​ខាងមុខ​

149