​ប្រណាំង​រថយន្ត៖ ​មនុស្ស​ចំនួន 6 នាក់​បាន​បាត់​បង់ជីវិត រួម​ជាមួយ​នឹង​អ្នក​រង​របួស​មួយ​ចំនួន​ទៀត​កំឡុង​ការ​ហេតុការណ៍​គ្រោះ ថ្នាក់​មួយ​នៃ​ការ​ប្រណាំង​រថយន្ត Rally...