តម្លៃប្រេងឥន្ធនៈនៅលើពិភពលោក កើនឡើងបន្តិចវិញ ខណៈដែលតម្រូវការប្រេង បានកើនឡើង