ខេត្តក្វាងស៊ីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជានិតចិនស្វែងរកកាលានុវត្តភាពនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្រុងព្រះសីហនុដើម្បីជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្ថែមទៀតជាមួយកម្ពុជា

ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាច្រើនជាង១លាននាក់ និងអាចប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិត ដោយឥតគិតថ្លៃពីក្រុមហ៊ុន Smart Axiata